Katedra Aparatury i Inżynierii Procesowej

Katedra Aparatury i Inżynierii Procesowej

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Aparatury i Inżynierii Procesowej

Komandorska 118/120

Wrocław

Skontaktuj się z nami:

Tel.: +48 71 3680288

Faks: +48 71 3680611

E-mail: ie_aip@ue.wroc.pl

                 Katedra powstała razem z Wydziałem Inżynieryjno-Ekonomicznym Przemysłu Rolno-Spożywczego w 1954 r., jako Katedra Elementów Maszyn. Jej twórcą był prof. Mieczysław Sąsiadek (1954-1962) z Politechniki Wrocławskiej wraz ze swoimi współpracownikami (mgr inż. Masłowskim (1956-1962), mgr inż. Jerzym Lewandowskim (1955-1959) - kierującym tam również Katedrą Maszyn Cieplnych. W 1958 r. wraz ze zmianą nazwy wydziału na Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Przemysłu Spożywczego, zmieniono nazwę Katedry na Katedrę Maszynoznawstwa, chcąc przynajmniej formalnie przybliżyć jej profil do wymaganego programu dydaktycznego.  Dziekan Wydziału prof. Józef Berak dążył do stworzenia na wydziale katedr stabilnych, związanych ściśle z Uczelnią, prowadzących nie tylko działalność dydaktyczną ale i naukową. Stąd próba zatrudnienia takich pracowników, którzy by taką perspektywę stworzyli. Wtedy to w katedrze został zatrudniony mgr inż. Ryszard Glaser, pracujący i kończący doktorat w Katedrze Maszynoznawstwa Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (przeniesienie służbowe), mając za zadanie przygotowanie zupełnie nowych programów dydaktycznych z rysunku technicznego i maszynoznawstwa, rzeczywiście związanych z profilem dydaktycznym wydziału. Opiekunem naukowym katedry był Prof. Stanisław Żurakowski, kierownik Katedry Maszynoznawstwa Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Od 1968 r. już jako docent, dr inż. Ryszard Glaser został kierownikiem tej katedry (do 1991 r.). Zajęcia prowadzili m.in. Prof. Żurakowski, doc. dr inż. Ludwik Żebrowski z Politechniki Wrocławskiej (elektrotechnikę, która była przez pewien czas dydaktycznie przypisana katedrze).

W 1969 r. powstaje na Wydziale Inżynieryjno Ekonomicznym Przemysłu (nowa nazwa wydziału od 1968 r.) Instytut Technologii Przemysłu z zakładami. Katedry zostają zlikwidowane. Katedra nosi odtąd nazwę Zakładu Maszynoznawstwa. Od 1972 r. Instytut przyjął nazwę Instytutu Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego, nazwa zakładu pozostała bez zmian.  Aby wzmocnić stan kadrowy, w 1969 r drogą przeniesienia służbowego z Katedry Maszynoznawstwa Chemicznego Politechniki Wrocławskiej został zatrudniony na stanowisku adiunkta dr inż. Zbigniew Gawrzyński (dr od 1969 r., doc. dr hab. od 1983 r, prof. A.E. od 1992 r. prof. od 2002 r.).

W latach siedemdziesiątych następuje dynamiczny rozwój zakładu.  Realizowane są pierwsze prace doktorskie: Z. Kalata (ŚFUP). Problemy wytwarzania gazu siarkowego dla potrzeb przemysłu cukrowniczego w urządzeniu o działaniu ciągłym., 1976 (promotor: doc. dr inż. Ryszard Glaser- obrona ITPCh i S- AE we Wrocławiu); Z. Pełech. Wymiana masy i ciepła (nawilżanie powietrza) w aparacie z mokrymi tarczami obrotowymi., 1977 (promotor: doc. dr inż. Ryszard Glaser- obrona ITPCh i S-AE we Wrocławiu). 

           W 1978 r. następuje zmiana nazwy zakładu na Zakład Aparatury i Inżynierii Procesowej, która jest adekwatna do rzeczywistej działalności naukowo-badawczej zakładu. Z sukcesem są dokończone dalsze przewody doktorskie związane z tematyką suszenia materiałów rozdrobnionych: A. Jeżowska. Hydrodynamika i kinetyka w procesie suszenia cukru krystalicznego w złożu fontannowym., 1981 (promotor: doc. dr inż. Ryszard Glaser- obrona ITPCh i S-AE we Wrocławiu);  M. Styczyńska. Chłodzenie suchego cukru krystalicznego w warstwie fluidalnej z umieszczonym wewnątrz złoża przeponowym wymiennikiem ciepła., 1981 promotor: doc. dr inż. Ryszard Glaser-obrona ITPCh i S-AE we Wrocławiu.   W 1980 r. następuje na Politechnice Wrocławskiej obrona pracy doktorskiej W. Czupryka. Wpływ zawartości antymonu na własności mechaniczne i tribologiczne brązów antymonowych., (promotor: prof. Z. Lawrowski – obrona Wydz. Mechaniczny), który w ramach współpracy z tą uczelnią kontynuuje badania w zakresie inżynierii materiałowej. Na tej samej uczelni dwa lata później (1982) Z. Gawrzyński broni pozytywnie pracę habilitacyjną pt. Hydrodynamika i przekazywanie ciepła w układzie pulsofluidalnym przy cyklicznie przemieszczanym strumieniem gazu., (P.Wr. –Wydz. Mech-Energetyczny). Kontynuacją badań nad warstwą pulsofluidalną jest praca doktorska J. Zgorzalewicz  Suszenie nasion grubostrączkowych w aparacie pulsofluidalnym z cyklicznie przemieszczanym strumieniem powietrza., 1982 (promotor: doc. dr inż. Ryszard Glaser-obrona ITPCh i S-AE we Wrocławiu). 

                 W 1984 r. zakład przy współudziale Instytutu Mechanizacji Rolnictwa Akademii Rolniczej we Wrocławiu organizuje V Sympozjum Suszarnictwa (Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był doc. R. Glaser). Są kontynuowane kompleksowe badania nad układem pulsofluidalnym. Przykładem może być praca doktorska J. Stanisławskiego -  Hydrodynamika złoża pulsofluidalnego przy ujęciu tarcia występującego między ziarnami., 1990 (promotor: doc. dr hab. Z. Gawrzyński-obrona IT Chemii i Urządzeń Cieplnych – P.Wr.)

                 W 1991 r przy kolejnej reorganizacji Uczelni likwidacji ulegają Instytuty i Zakłady, znowu powstają katedry. Katedra nosi nazwę Katedry Aparatury i Inżynierii Procesowej. Jej kierownikiem od 1991 r. jest doc. dr hab. inż. Z. Gawrzyński (od 1992 r prof. A.E., od 2002 r. prof.).  W. Czupryk pozytywnie broni na Politechnice Wrocławskiej pracę habilitacyjną pt. Wpływ zjawisk wtórnych na zużywanie utleniające metali w procesie tarcia poślizgowego. (Prace Naukowe AE nr 848.2000). W 2001 r. pracę doktorską na Politechnice Wrocławskiej broni G. Rogula. Hydrodynamika i kinetyka suszenia materiałów pylistych w złożu pulsofluidalnym., (promotor: prof. dr hab. Z. Gawrzyński – obrona ITCi MP- P.Wr).  W 2004 r. pracę doktorską na Politechnice Wrocławskiej broni B. Pieczaba (Hydrodynamika i kinetyka suszenia materiałów rozdrobnionych w układzie pulsofluidalnym o pulsacji wzdłużnej (promotor: prof. dr hab. Z. Gawrzyński-obrona Instytut Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych – P.Wr.)

Oprócz aktualnie zatrudnionych pracowników w Katedrze Aparatury i Inżynierii Procesowej,  w tej jednostce (która od 1959 r. zmieniała swoją nazwę przy kolejnych reorganizacjach) pracowały następujące osoby, w tym:

- pracownicy naukowo-dydaktyczni: mgr inż. J. Piekutowski, mgr inż. S. Białas, mgr inż. W. Kaczkowski, mgr inż. I. Zambrzycki, mgr. inż. J. Wesołowski, dr inż. Z. Pełech, mgr inż. R. Kozak-Parylak, mgr inż. K. Mojzych, mgr. inż. B. Oleszek, mgr. inż. B. Karch.

- pracownicy inżynieryjno-techniczni: A. Dudek, W. Sopel, inż. P. Grześkowiak, G. Rogulski, A. Dynek, inż. J. Zakrzewski, J. Mieczkowski, Z. Rogulski, E. Świgoń, R. Wiatrowski, B. Góralewicz, A. Kubica, E. Strużyńska, A. Buczek, J. Sałagaj, J. Nowinowski, A. Popiołek, R. Kwaśniak, Z. Piotrowski, K. Mikosz.